This is default featured slide 1 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 2 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 3 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 4 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Copy Case 23/03/2015


બજેટ અને તેના પછી ચર્ચાતી ટેક્સેશનની સાદી સમજ

ટેક્સ કઈ રીતે ચુકવાય છે, એની પાછળનું રેશનલ શું? જો એ ઘટાડવામાં આવે તો કોને વધુ ફાયદો? એ સમજવા નીચેની નાની ઉદાહરણ વાર્તા સમજવી રહી.

દસ મિત્રો રોજ રાત્રે સાથે જમવા જાય. અને સંયુક્ત બીલ (દસ જણાનું) ૧૦૦ રૂપીયા આવે. (દાખલો ગણવા સહેલું પડે એટલે)

દરેકની આર્થીક સ્થિતિ થોડી અલગ અલગ એટલે અરસપરસ નક્કી કરી નીચે મુજબ વ્યવસ્થા ગોઠવેલી.

પ્રથમ ચાર વ્યક્તિ સહુથી ગરીબ. એટલે એમને કશું જ ચુકવવાનું નહી. તદ્દન મફત.

પાંચમો વ્યક્તિ ૧ રૂપીયો ચુકવે.

છઠ્ઠો વ્યક્તિ ૩ રૂપીયા ચુકવે

સાતમો વ્યક્તિ ૭ રૂપીયા ચુક્વે

આઠમો વ્યક્તિ ૧૨ રૂપીયા ચુકવે

નવમો વ્યક્તિ ૧૮ રૂપીયા અને

દસમો જે સહુથી ધનીક છે તે ૫૯ રૂપીયા ચુકવે - આમ પુરા સો થાય અને તમામ લોકો આ વ્યસ્થાથી સંતુષ્ટ હતા.

થોડા સમય પછી એ રેસ્ટોરન્ટના માલીકે ખુશખબર આપી કે આપ સર્વેનો વ્યવહાર અને નિયમિત ગ્રાહક તરીકેની વફાદારીને ધ્યાનમાં રાખતાં ૧૦૦ ના બદલે ૮૦ રૂપીયા બીલ થશે. અને આપ દસ લોકો એજ રીતે નિયમિત ભોજન માણી શક્શો.

બધા ખુશ થયા. અને એ જે ૨૦ બચ્યા એ કેમ વહેંચવા? એ ચર્ચા શરૂ કરી.

પછી નક્કી થયું કે જે ચુકવે છે તેને પ્રપોર્શનમાં ફાયદો આપવો. અને ૨૦/૬ = ૩.૩૩ કરી શકાય, અને બીજો ઓપ્શન એ છે કે જેમ આપ ચુકવો છો એ જ પ્રપોર્શનમાં આપને લાભ કરી આપું.

એ વર્કીંગ કંઈક આ પ્રમાણે થયું.

પ્રથમ ચાર સાથે પાંચમાને પણ મફત ભોજન મળશે

છઠ્ઠાને હવે ૩ રૂપીયાને બદલે ૨ રૂપીયા ચુકવવાના (એટલે ૩૩% બચત)

સાતમાને હવે ૭ રૂપીયાને બદલે ૫ રૂપીયા ચુકવવાના (એટલે ૨૮% બચત)

આઠમાને હવે ૧૨ રૂપીયાને બદલે ૯ રૂપીયા ચુકવવાના (એટલે ૨૫% બચત)

નવમાને હવે ૧૮ રૂપીયાને બદલે ૧૪ રૂપીયા ચુકવવાના (એટલે ૨૨% બચત)

અને દસમાને હવે ૫૯ રૂપીયાને બદલે ૪૯ રૂપીયા ચુકવવાના (એટલે ૧૬% બચત)

દરેક લોકો પહેલાં કરતાં સારી સ્થિતિમાં હતા.

અને

જમતાં જમતાં છઠ્ઠો વ્યક્તિ કહે કે મને તો આ બચતના વીસમાંથી એક જ રૂપીયાનો લાભ થયો. આ અન્યાય છે. અનર્થ છે. તો તરત જ પાંચમો અને સાતમો પણ ટહુક્યા, કે બરાબર જ છે હડહડતો અન્યાય કહેવાય, વહેંચણી બરાબર નથી જ. આ દસમો વીના કારણે બચતના ૫૦% લઈ જાય છે.

નવમો કહે કે બરાબર જ છે, મને જ્યારે ચાર જ રૂપીયા બચતના મળે છે ત્યારે એને તો પુરા ૧૦ મળે છે. ગેરવ્યાજબી વહેંચણી છે.

ત્યાં તો (મફતનું જમતા) પહેલા ચાર બરાડી ઉઠ્યા, અમને તો કોઇ જ લાભ નહી? અમારૂં તો હંમેશા શોષણ જ થતું આવ્યું છે અને રહેતું હોય છે. બદમાશી તો આ ધનીક લોકોની જ કાયમની હોય છે.

અને એ નવ લોકો ઉશ્કેરાઈને એ દસમા વ્યક્તિને ઘેરી વળ્યા અને દે ધનાધન માર્યો. ખુબ ઘાયલ કરી ધમકી આપીને કાઢી મુક્યો.

બીજા દિવસની સાંજે ફરી એક વખત બધા જમવા ભેગા થયા, પણ એ દસમો વ્યક્તિ ત્યાં હાજર ન હતો.

હવે એ નવ લોકો એ એમના તમામ પ્રયત્નોથી ભંડોળ એકત્ર કરી તપાસ કરી તો ખબર પડી કે આજે તો કોઇ જ નહી જમી શકે. અને આખું તો છોડો, અડધી વ્યવસ્થા પણ શક્ય ન બની.

અને તે દિવસથી રોજ તમામ ભુખ્યા પાછા ફરતા રહ્યા..

સાર એ છે કે સહુથી વધુ ટેક્સ ભરે છે તેને રીડક્શન દરમ્યાન પણ લાભ એ જ પ્રપોર્શનમાં મળે છે. કારણ કે એ એની આવકના પ્રમાણમાં ટેક્સ પણ વધુ ભરતો હોય છે. જેની આવક વધુ છે તે તો બીજે પણ ગમ્મે ત્યાં મનભાવતું જમી શક્શે. દેશમાં અને નહીતર દેશ બહાર કે જ્યાં સાનુકુળ વાતાવરણ છે, જ્યાં તક મળે ત્યાં.

કથાબીજ

જે આ વાંચીને સમજી શકે છે તેમને ખુલાસાની કે સમજાવવાની જરૂર નથી.
અને
જે નથી સમજી શક્તા એમના માટે સમજાવવું અશક્ય છે.

Full Form

T.V. - TELEVISION
C.P.U - CENTRAL PROCCESING UNIT
C.D. - COMPACT DISK
A.T.M- AUTOMATED TELLER MACHINE
D.V.D- DIGITAL VERSATILE DISK
BRC-BLOCK RESOURCE CO-ORDINATOR
CRC- CLUSTER RESOURCE CO-ORDINATOR
BRP-BLOCK RESOURCE PERSON
TLM-TEACHING LEARNING MATERIAL
SPD- STATE PROJECT DIRECTOR
SSA- SARVA SHIKSHA ABHIYAN
STP -SPECIAL TRAINING PROGRAM
SMC - SCHOOL MANAGEMENT
COMMITTEE
DPEP- DISTRICT PRIMARY EDUCATION
PROGRAM
DDO-DISTRICT DEVELOPMENT OFFICER
TDO-TALUKA DEVELOPMENT OFFICER
DEO- DISTRICT EDUCATION OFFICER
DPEO- DISTRICT PRIMARY EDUCATION
OFFICER
RTE - RIGHT TO EDUCATION
RTI - RIGHT TO INFORMATION
DIET DISTRICT INSTITUTE OF EDUCATION
AND TRAINING
PSTE- PRE-SERVICE TEACHER EDUCATION
IFIC- INSERVICE PROGRAMS FIELD
INTERACTION,INNOVATION AND CO-
ORDINATION
CMDE- CURRICULUM MATERIAL
DEVELOPMENT AND EVALUATION
ET- EDUCATIONAL TECHNOLOGY
P & M - PLANNING AND MANAGEMENT
DRU- DISTRICT RESOURCE UNIT
WE- WORK EXPERIENCE
MHRD- MINISTRY OF HUMAN RESOURCE
AND DEVELOPMENT
NCERT- NATIONAL COUNCIL OF
EDUCATION RESEARCH AND TRAINING
GCERT-GUJARAT COUNCIL OF EDUCATION
RESEARCH AND TRAINING
KYC - KNOW YOUR CUSTOMER
HTTP-HYPER TEXT TRANSFER PROTOCOL
U.N-UNITED NATIONS
ATVT-APNO TALUKO VIBRANT TALUKO
B.A- BACHELOR OF ARTS
M.A-MASTER OF ARTS
B.SC-BACHELOR OF SCIENCE
M.SC-MASTER OF SCIENCE
B.COM-BACHELOR OF COMMERCE
M.COM-MASTER OF COMMERCE
B.C.A-BACHELOR OF COMPUTER
APPLICATION
B.B.A-BACHELOR OF BUSINESS
ADMINISTRATION
Ph.D-DOCTOR OF PHYLOSOPHY
M.PHIL-MASTER OF PHILOSOPHY
M.B.B.S-BACHLOR OF MEDICINE AND
BACHLOR OF SURGEON
PGVCL-PASCHIM GUJARAT VIJ COMPANY
LIMITED
UGVCL-UTTAR GUJARAT VIJ COMPANY
LIMITED
PSI-POLICE SUB INSPECTOR
PHC-PRIMARY HEALTH CENTRE
OJAS- ONLINE JOB APPLICATION SYSTEM
NEWS- NORTH EAST WEST SOUTH
PTI - PRESS TRUST OF INDIA
SEATO - SOUTH EAST ASIA TREATY
ORGANIZATION
WHO - WORLD HEALTH ORGANIZATION
UNESCO - UNITED NATIONS
EDUCATIONAL,SCIENTIFIC AND
CULTURAL ORGANIZATION UNO - UNITED
NATIONS ORGANIZATION
WTO - WORLD TRADE ORGANIZATION
SAIL - STILL AUTHORITY OF INDIA
LIMITED
BHEL - BHARAT HEAVY ELECTRICALS
LIMITED
GAIL - GAS AUTHORITY OF INDIA
LIMITED
MNREGA - MAHATMA GANDHI NATIONAL
RURAL EMPLOYMENT GUARANTEE ACT
IOC - OIL CORPORATION OF INDIA
ONGC - OIL AND NATURAL GAS
CORPORATION
NTPC - NATIONAL THERMAL POWER
CORPORATION
HDI - HUMAN DEVELOPMENT INDEX
AIR - ALL INDIA RADIO
UPSC - UNION PUBLIC SERVICE
COMMISSION
GPSC - GUJARAT PUBLIC SERVICE
COMMISSION
VCR - VIDEO CASSETTE RECORDER
ISRO - INDIAN SPACE RESEARCH
ORGANIZATION
RBI - RESERVE BANK OF INDIA
BOI - BANK OF INDIA
IDBI - INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK
OF INDIA
BOB - BANK OF BARODA
PNB - PUNJAB NATIONAL BANK
SBI - STATE BANK OF INDIA
ICICI - INDUSTRIAL CREDIT AND
INVESTMENT CORPORATION OF INDIA
PLR - PRIME LENDING RATE
SLR - STATUARY LIQUIDITY RATIO
CRR - CASH RESERVE RATIO
NABARD - NATION BANK FOR
AGRICULTURE & RURAL DEVELOPMENT
CTS - CHEQUE TRANSECTION SYSTEM
ECS - ELECTRONIC CLEARING SYSTEM
NEFT - NATIONAL ELECTRONIC FUND
TRANSFER
RTGS - REAL TIME GROSS SETTLEMENT
IFSC - INDIAN FINANCIAL SYSTEM CODE
LIC - LIFE INSURANCE CORPORATION
IST - INDIAN STANDARD TIME
UFO - UNIDENTIFIED FLYING OBJECT
RCC - REINFORCED CEMENT CONCRETE
SEBI - SECURITY AND EXCHANGE BOARD
OF INDIA
BSE - BOMBAY STOCK EXCHANGE
NSE - NATIONAL STOCK EXCHANGE
UNDP - UNITED NATIONS DEVELOPMENT
PROGRAM
UK - UNITED KINGDOM
USA UNITED STATES OF AMERICA
VIP - VERY IMPORTANT PERSON
BPL - BELOW POVERTY LINE
APL - ABOVE POVERTY LINE
VAT - VALUE ADDED TAX
CAG - COMPTROLLER AND AUDITOR
GENERAL
CNG - COMPRESSED NATURAL GAS
LPG - LIQUEFIED PETROLEUM GAS
NOC - NO OBJECTION CERTIFICATE
NRI - NON RESIDENT INDIAN
JPC - JOINT PARLIAMENTARY COMMITTEE
FDI -FOREIGN DIRECT INVESTMENT
GDP - GROSS DOMESTIC PRODUCT
GNP - GROSS NATIONAL PRODUCT
NNP - NET NATIONAL PRODUCT
DTH - DIRECT TO HOME
VSNL - VIDESH SANCHAR NIGAM LIMITED
BSNL - BHARAT SANCHAR NIGAM
LIMITED
CTE - CENTER FOR TEACHER EDUCATION
NCTE - NATIONAL COUNCIL FOR
TEACHER EDUCATED
VEC - VILLAGE EDUCATION COMMITTEE
WEC - WORK EDUCATION COMMITTEE
MTA - MOTHER TEACHER ASSOCIATION
PTA - PARENT TEACHER ASSOCIATION
VCWC - VILLAGE CONSTRUCTION WORK
COMMITTEE
PTC - PRIMARY TEACHER CERTIFICATE
ATD - ART TEACHER DIPLOMA
CPED - CERTIFICATE OF PHYSICAL
EDUCATION
MLL - MINIMUM LEVELS OF LEARNING
UGC - UNIVERSITY GRANTS COMMISSION
NFE - NON FORMAL EDUCATION
BSF - BORDER SECURITY FORCE
CBI - CENTRAL BUREAU OF
INVESTIGATION
SRP - STATE RESERVE POLICE
RAW - RESEARCH AND ANALYSIS WING
RFO - RANGE FOREST OFFICER
CIA - CRIMINAL INVESTIGATION AGENCY
CID - CRIMINAL INVESTIGATION
DEPARTMENT
SIT - SPECIAL INVESTIGATION TEAM
DIG - DEPUTY INSPECTOR GENERAL
IPC - INDIAN PENAL CODE
FBI - FEDERAL BUREAU OF
INVESTIGATION
INTERPOL - INTERNATIONAL POLICE
IPS - INDIAN POLICE SERVICE
MP- MEMBER OF PARLIAMENT/
MADHYAPRADESH
MLA - MEMBER OF LEGISLATIVE
ASSEMBLY
WAVE - WAVE FROM AUDIO
BMP - BITMAP
GPRS - GENERAL PACKET RADIO SERVICE
GSM- GLOBAL SYSTEM FOR MOBILE
COMMUNICATION
CDMA - CODE DIVISION MULTIPLE
ACCESS
SIM - SUBSCRIBER IDENTITY MOBILE
2G - 2nd GENERATION
3G - 3rd GENERATION
3GP- 3rd GENERATION PROJECT
JPEG - JOINT PHOTOGRAPHIC EXPERT
GROUP
DOC - DOCUMENT
PNG - PORTABLE NETWORK GRAPHICS
JAD - JAVA APPLICATION DESCRIPTOR
AVI - AUDIO VIDEO INTERLEAVE
VIRUS - VITAL INFORMATION RESOURCE
UNDERSEIZED
PDF - PORTABLE DOCUMENT FORMAT
AAC - ADVANCED AUDIO CODING
SIS - SYMBIAN OS INSTALLER FILE
IP- INTERNET PROTOCOL
ISP - INTERNET SERVICE PROVIDER
TCP - TRANSMISSION CONTROL
PROTOCOL
XMF - EXTENSIBLE MUSIC FILE
HTML - HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE
ARPANET - ADVANCED RESEARCH
PROJECT AGENCY NETWORK
JAR - JAVA ARCHIVE
CRT - CATHODE RAY TUBE
DOS - DISC OPERATING SYSTEM
WBMP - WIRELESS BITMAP IMAGE
UMTS - UNIVERSAL MOBILE
TELECOMMUNICATION SYSTEM
GIF - GRAPHIC INTERCHANGEABLE
FORMAT
RTS - REAL TIME STREAMING
WML - WIRELESS MARKUP LANGUAGE
DAT - DIGITAL AUDIO TAPE
HP - HEWLETT PACKARD
IBM - INTERNATIONAL BUSINESS
MACHINES
VHF - VERY HIGH FREQUENCY
UHF - ULTRA HIGH FREQUENCY
FM - FREQUENCY MODULATION
UPS - UNINTERRUPTED POWER SUPPLY
WLAN - WIRELESS LOCAL AREA
NETWORK
SC - SCHEDULE CASTE
ST - SCHEDULE TRIBES
PAN- PERMANENT ACCOUNT NUMBER
TAT - TEACHER APTITUDE TEST
TET - TEACHER ELIGIBILITY TEST
HTAT - HEAD TEACHER APTITUDE TEST
PVC - POLYVINYL CHLORIDE
BIS - BOARD OF INDIAN STANDARD
INA - INDIAN NATIONAL ARMY
IAF - INDIAN AIR FORCE
IAS - INDIAN ADMINISTRATIVE SERVICE
NCC - NATIONAL CADET CORPS
NDA - NATIONAL DEFENCE ACADEMY
PWD - PUBLIC WORKS DEPARTMENT
SP - SUPERINTENDENT OF POLICE
NUEPA - NATIONAL UNIVERSITY OF
EDUCATION, PLANNING AND
ADMINISTRATION
EMIS - EDUCATIONAL MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM
A.M. — Ante meridian
P.M. — Post meridian
B. Sc. Ag. — Bachelor of Science in
Agriculture
M. Sc. Ag. — Master of Science in
Agriculture
M. D. — Doctor of Medicine
M. S. — Master of Surgery
D. Litt./Lit. — Doctor of Literature /
Doctor of Letters
D. Sc. — Doctor of Science
Dr. — Doctor
B. P. — Blood Pressure
Mr. — Mister
Mrs. — Mistress
M.S. — miss (used for female married &
unmarried)
Miss — used before unmarried girls)
M. P. — Member of Parliament
P. M. — Prime Minister
C. M. — Chief Minister
D. M. — District Magistrate
I. T. O. — Income Tax Officer
C/o — Care of
S/o — Son of
G. P. O. — General Post Office
H. Q. — Head Quarters
Kg. — Kilogram
Kw. — Kilowatts
Gm. — Gram
Km. — Kilometer
Ltd. — Limited
M. P. H. — Miles Per Hour
KM. P. H. — Kilometre Per Hour
P. T. O. — Please Turn Over
B. C. — Before Christ
A. C. — Air Conditioned
I. G. — Inspector General (of Police)
D. I. G. — Deputy Inspector General (of
Police)
S. S. P. — Senior Superintendent of Police
D. S. P. — Deputy Superintendent of
Police
S. D. M. — Sub-Divisional Magistrate
S. M. — Station Master
A. S. M. — Assistant Station Master
V. C. — Vice-Chancellor
A. G. — Accountant General
C. R. — Confidential Report
I. R. S. — Indian Revenue Service
M. E. S. — Military Engineering Service
GOOGLE: global organization of oriented
group language of earth..
YAHOO: yet another hierarchical officious
Oracle..
WINDOW: Wide interactive network
development for office work solution.
COMPUTER: Communication oriented
machine purposely utilized technical
educational
research a scholarly article.
OLED: organic lite emitting diode.
IMEI: international mobile equipment
identity.
ESN: electronic serial number.
HDMI: high definition multimedia
interface.
VPN: virtual private network.
APN: access point name.
LED: lite emitting diode.
PPI: pixel per inch.
DTP: desk top publishing.
WI-FI: wireless fidelity
APK: authenticated public key.
DELL: digital electronic link library.
IVRS: interactive voice response system.
INC-INDIAN NATIONAL CONGRESS
B.J.P.-BHARTIYA JANTA PARTY
B.S.P-BAHUJAN SAMAJ PARTY
S.P.-SAMAJVADI PARTY
N.C.P-NATIONALIST CONGRESS PARTY
N.C-NATIONAL CONFRENCE
BLO- BOOTH LEVEL OFFICER
B.B.A-BACHLOR OF BUSINESS
ADMINISTRATION
PSI-POLICE SUB INSPECTOR
ASI-ASSISTANT SUB INSPECTOR
CRC-CLUSTOR RESORCE CO-ORDINATOR
BRC-BLOCK RESORCE CO-ORDINATOR
TPEO- TALUKA PRIMARY EDUCATION
OFFICER
PHC- PRIMARY HEALTH CENTER
Ojas. ONLINE JOB APPLICATION SYSTEM
GSRTC - GUJARAT STATE ROAD
TRANSPORT CORPORATION
TIN - TAX IDENTIFICATION NUMBER
STD - SUBSCRIBER TRUNK DIALER
ISD - INTERNATIONAL SUBSCRIBER
DIALING
PCO - PUBLIC CALL OFFICE
HTAT BHARTI UPDATES.
MERIT NUMBER 41 THI 80 CANDIDATES MA THI 11 CANDIDATES ABSENT
HTAT BHARTI UPDATES.
FIRST 40 CANDIDATES MA THI 13 CANDIDATES ABSENT.

Post
std 12 science gujcate exam taking gseb

Science exam time table
Chasing histroy