સરકારે શાળામાં વર્ગો વધારવા અરજીઓ મંગાવી.

         ગુજરાત માધ્‍યમિક અને ઉચ્‍ચત્તર માધ્‍યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા નવી શાળાઓ ખોલવાની અરજીઓના નિ...
Read More