ગુજરાત શિક્ષણ બોર્ડમાં ધોરણ 10નું 54.42 ટકા પરિણામ

ગત વર્ષ કરતા 10 ટકા ઓછું પરિણામ, છેલ્લા 10 વર્ષનું સૌથી નીચું પરિણામ 97.83 ટકાની સાથે સૌથી ...
Read More